استیل خیام

استیل خیام

درباره ما

استیل خیام

با دو دهه حضورمستمر وفعال در عرصه نفت،گاز،پتروشیمی وصنایع غذایی وتامین متریال کارخانجات معتبر

علی تدینیساختمان