استیل خیام

استیل خیام

گالری - افتخارات ما

1استیل خیام با دو دهه حضور مستمر درعرصه نفت، گاز،پتروشیمی وصنایع غذایی